2019-20

Shown, back row, from left, are coach Zeke Massee, coach Josh Brady, Riley Barron, Joe Griswold, Zhiyang Shu, Ben Fisher, Eli Higbie, Grant Barron, Cain Chitwood, Seungwook Shin, Hanwu Fang, Zi Wang, and coach Casey Barron; front row, from left, are Wyatt York, Seth Justice, Maik Murenzi, Justin Yu, Haokun Cheng, Baylee MacBeth, Junyi He, Ziyu Han, Songjie Zhou, Nana Amankwah.